فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٧١: المنه لله که ز پیکار رهیدیم

الــمــنــه لـــلــه کـــه ز پـــیــکـــار رهــیــدیــمزین وادی خم در خم پـرخـار رهیدیمزیـن جـان پـر از وهـم کـژانـدیـشـه گـذشـتـیـمزین چرخ پـر از مکر…

الــمــنــه لـــلــه کـــه ز پـــیــکـــار رهــیــدیــمزین وادی خم در خم پـرخـار رهیدیم
زیـن جـان پـر از وهـم کـژانـدیـشـه گـذشـتـیـمزین چرخ پـر از مکر جگرخوار رهیدیم
دکـان حــریـصــان بــه دغـل رخــت هـمـه بــرددکان بـشکستیم و از آن کار رهیدیم
در ســایـه آن گــلـشــن اقــبــال بــخــفــتــیـموز غــرقـه آن قـلـزم زخــار رهـیـدیـم
بی اسب همه فارس و بی می همه مستیماز سـاغـر و از مـنـت خـمـار رهـیدیم
ما تـوبـه شـکـسـتـیم و بـبـسـتـیم دو صـد بـاردیدیم مـه تـوبـه بـه یک بـار رهـیدیم
زان عـیسـی عـشـاق و ز افسـون مسـیحـشاز عـلـت و قـاروره و بـیـمـار رهـیـدیم
چـون شـاهـد مـشـهـور بــیـاراسـت جــهـان رااز شـاهـد و از بـرده بـلـغـار رهـیـدیم
ای سـال چـه سـالی تـو کـه از طـالـع خـوبـتز افـسـانـه پـار و غـم پـیرار رهـیـدیم
در عـشـق ز ســه روزه وز چــلـه گـذشــتــیـممذکور چو پـیش آمد از اذکار رهیدیم
خـاموش کـز این عـشـق و از این عـلم لدنیشاز مدرسـه و کـاغـذ و تـکـرار رهیدیم
خــامـوش کـز ایـن کــان و از ایـن گـنـج الـهـیاز مکسـبـه و کیسـه و بـازار رهیدیم
هین خـتـم بـر این کن که چـو خـورشید بـرآمداز حارس و از دزد و شب تار رهیدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج