فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٦٧٠: پیش غافل سخن از پند و نصیحت راندن

پـیش غـافـل سـخـن از پـند و نصـیحـت راندنهسـت بـر صـورت دیوار گـلاب افـشـاندنابــجــد مـشـق جــنـون مـن سـودازده اسـتخـط دیوانی زنجـیر، مـسـلـسـل خـوا…

پـیش غـافـل سـخـن از پـند و نصـیحـت راندنهسـت بـر صـورت دیوار گـلاب افـشـاندن
ابــجــد مـشـق جــنـون مـن سـودازده اسـتخـط دیوانی زنجـیر، مـسـلـسـل خـواندن
نیسـت ممکن که ز ریزش نشـود دخـل افزوندانه در خـاک یکی صد شود از افشـاندن
عـمـر زود از دم نـشـمـرده بــه انـجــام رســدخـتـم قـرآن شـود آسـان ز ورق گـرداندن
نـکـشـد پـای بــه خـواری ز در خـلـق حـریـصخــیـرگـی را ز مـگـس دور نـسـازد رانـدن
جـز دل من کـه بـه افـتـادگی این دولت یافـتنرسیده است به منزل کسی از واماندن
مـا کـه بـهـر تـو شـدیم از دو جـهـان روگـرداناز مـــروت نــبـــود روی ز مـــا گـــردانــدن
چه شود گر شود از روی تو چشمی روشن؟نـشـود روشـنـی شـمـع کـم از گـیرانـدن
چــون لـب لـعـل تــو آورد خــط سـبــز بــرون؟نـشــود آب گــهـر ســبــز اگــر از مـانـدن
نـکــنــد بــرگ نـهـان نـکــهـت گــل را صــائبگشـت بـی پـرده مرا راز دل از پـوشـاندن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج