فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦٧٠: شکوفه شور فکنده است در گلستان ها

شـکوفه شـور فکنده اسـت در گلسـتـان هاشـده اسـت خـوان زمـین گـم درین نـمـکـدان هاگشـوده اسـت بـهار از شـکوفه دفتـر عـیششــده اســـت پـــر ز بـــرات نــ…

شـکوفه شـور فکنده اسـت در گلسـتـان هاشـده اسـت خـوان زمـین گـم درین نـمـکـدان ها
گشـوده اسـت بـهار از شـکوفه دفتـر عـیششــده اســـت پـــر ز بـــرات نــشــاط دامــانــهــا
ز بـس که ریخته است اختر شکوفه به خاکنـشــان ز کـاهـکـشــان مـی دهـد خــیـابــان هـا
ز پـرده پـوشی بـرگ شکوفه، گردیده اسـتمـثــال لــیـلــی چــادر گــرفــتــه، بــســتــان هـا
ز رشـتـه ای که ز عـقد گهر شـکوفه کشـیدشـده اسـت همـچـو صـدف پـر گـهـر گـریبـان هـا
سـواد خـاک چـنان از شـکـوفـه روشـن شـدکـه ســیـر مـاه تــوان کــرد در شــبــســتــان هـا
زمین شده است ز برگ شکوفه سیمین تنگــشــوده اســت بــغــل بـــاغ از خــیــابـــان هــا
شــب دراز صــبــوحــی کــنـنـد مــیـخــوارانکه گشـت مشـرق صبـح از شـکوفه بـسـتـان ها
بـه یک دو جـام، مـرا شـیر گـیر کـن سـاقـیکه شیر مست شده است از شکوفه بستان ها
عـجــب کـه تــوبــه تــوانـد سـفـیـد گـردیـدنکه شـسـت چـهره تـقوی بـه خـون گلسـتـان ها
چـه عـاجــز گـره دل شـدی، بــه بــاغ خـرامکــه تــیـز کــرده بــهـار از شــکــوفــه، دنـدان هـا
ز زهـد خـشـک اگـر در جـهـان غـبــاری بــودز لـــوح خـــاطـــر ایـــام شـــســـت بــــارانـــهـــا
شده اسـت چـون رخ لیلی و سـینه مجـنونز جـــوش لـــالـــه و گـــل دامــن بـــیــابـــان هــا
چـنان گـشـایش دل عـام شـد کـه وا کـردنددهن بـه خـنـده چـو سـوفـار، جـمـلـه پـیکـان هـا
ز جـوش گـل رگ لـعـل اسـت خـار بــر دیـوارز لـالـه پــنـجـه مـرجـان شـده اسـت مـژگـان هـا
چــگـونـه دل نـبــرد از ســخــنـوران صــائب؟کـه هـسـت در نـی کـلـک تــو شـکـرسـتــان هـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج