فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٧٠: از اول امروز چو آشفته و مستیم

از اول امــروز چــو آشــفــتــه و مــســتــیــمآشـفـتـه بـگوییم که آشـفتـه شـدسـتـیمآن ســاقــی بــدمـســت کــه امــروز درآمــدصـد عـذر بـگفتـیم و زان…

از اول امــروز چــو آشــفــتــه و مــســتــیــمآشـفـتـه بـگوییم که آشـفتـه شـدسـتـیم
آن ســاقــی بــدمـســت کــه امــروز درآمــدصـد عـذر بـگفتـیم و زان مسـت نرسـتـیم
آن باده که دادی تو و این عقل که ما راستمـعـذور هـمـی دار اگـر جـام شـکـسـتـیم
امـروز ســر زلـف تــو مـســتــانـه گـرفـتــیـمصـد بـار گشـادیمش و صد بـار بـبـسـتـیم
رنــدان خــرابـــات بـــخــوردنــد و بــرفــتــنــدمـاییم کـه جـاوید بـخـوردیم و نشـسـتـیم
وقـت اسـت که خـوبـان همه در رقص درآیندانگشت زنان گشتـه که از پـرده بـجستیم
یـک لـحـظـه بـلـانـوش ره عـشـق قـدیـمـیـمیک لـحـظـه بـلی گـوی مناجـات السـتـیم
از گـــفـــت بـــلـــی صـــبـــر نــداریــم ازیــرابـسرشتـه و بـر رسـتـه سغراق السـتـیم
بـالـا همه بـاغ آمـد و پـسـتـی همگـی گـنجمـا بـوالـعـجـبـانیم نـه بـالـا و نـه پـسـتـیم
خـامـوش کـه تــا هـسـتـی او کـرد تــجـلـیهستیم بدان سان که ندانیم که هستیم
تـو دسـت بـنـه بـر رگ مـا خـواجـه حـکـیـمـاکز دست شدستیم بـبین تا ز چه دستیم
هـر چـنـد پـرسـتـیدن بـت مـایه کـفـر اسـتما کافـر عـشـقـیم گر این بـت نپـرسـتـیم
جــز قـصـه شـمـس حـق تــبــریـز مـگـویـیـداز مـاه مـگـوییـد کـه خـورشـیـدپـرسـتـیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج