فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٦٦: رفتی و نام تو ز زبانم نمی رود

رفـــتـــی و نـــام تـــو ز زبـــانـــم نــمـــی رودواندیشه تـو از دل و جانم نمی رودگر چـه حـدیث وصل تـو کاری نه حـد ماسـتالـا بـدین حـدیـث زبـانـم نـ…

رفـــتـــی و نـــام تـــو ز زبـــانـــم نــمـــی رودواندیشه تـو از دل و جانم نمی رود
گر چـه حـدیث وصل تـو کاری نه حـد ماسـتالـا بـدین حـدیـث زبـانـم نـمـی رود
تــو شــاهــدی نــه غــایـب ازیـرا خــیــال تــواز پـیش خـاطـر نـگـرانـم نـمـی رود
گریم ز درد عشـق و نگویم که حـال چـیسـتکین عذر بیش با همگانم نمی رود
خــونـی روانـه کـرده ام از دیـده ویـن عــجــبکـز حـوض قـالب آب روانم نمی رود
چندان چو سگ بکوی تو در خفته ام که هیچاز خـاک درگـه تـو نشـانم نمی رود
ذکــر لـب تــو کــرده ام ای دوســت ســالـهـاهرگـز حـلـاوتـش ز دهانم نمی رود
از مـشـرب وصـال خـود ایـن جــان تــشـنـه راآبی بـده که دست بـنانم نمی رود
دانـم یـقـیـن کـه مـاه رخــی قـاتــل مـنـسـتجـز بـر تـو این نگار گمانم نمی رود
آبــم روان ز دیـده و خــوابــم شـده ز چــشـماینـم همـی نـیاید و آنـم نـمـی رود
از سـیـف رفـت صـبــر و دل و هـردم انـدهـیناخـوانده آید و چـو بـرانم نمـی رود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج