فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٦٦٨: توبه از می به چه تدبیر توانم کردن؟

تـوبــه از مـی بــه چـه تـدبــیـر تـوانـم کـردن؟من عـاجـز چـه بـه تـقدیر تـوانم کردن؟رخـنه در ملک وجـودم ز قفـس بـیشـتـرسـتبـه کفی خاک چه تـعمیر تـوان…

تـوبــه از مـی بــه چـه تـدبــیـر تـوانـم کـردن؟من عـاجـز چـه بـه تـقدیر تـوانم کردن؟
رخـنه در ملک وجـودم ز قفـس بـیشـتـرسـتبـه کفی خاک چه تـعمیر تـوانم کردن؟
چون نیاید بـه نظر حسن لطیفی که تـراستخـواب نادیده چـه تـعـبـیر تـوانم کـردن؟
نـه چــنـان دور و درازسـت تــرا زلـف کـه مـنکـوتـه این راه بـه شـبـگیر تـوانم کـردن
عـشـق آن روز شـود در دل صـد چـاک نـهـانکه نیسـتـان قـفـس شـیر تـوانم کـردن
غمزه بـد مست و نگه خـونی و مژگان خونریزچون تـماشای رخت سیر تـوانم کردن؟
حسن خودرای تورم می کند از سایه خویشچـون تـرا رام بـه تـدبـیـر تـوانـم کـردن؟
نه چنان دل بـه تو ای مورمیان پـیوسته استکه جـدا از تـو بـه شمشیر تـوانم کردن
دیده ای را که نمی شد ز تـماشای تـو سـیربی تماشای تو چون سیر توانم کردن؟
چـون نیاید بـه زبـان آنـچـه مـرا در دل هسـتز اشـتـیاق تـو چـه تـقـریر تـوانم کردن؟
عذر ننوشتـن مکتوب من این است که شوقبـیش ازان است که تـحریر تـوانم کردن
صــائب از حــفـظ نـظــر عـاجــزم از روی نـکـوبـرق را گر چـه بـه زنجـیر تـوانم کـردن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج