فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٦٦٧: زهی به غمزه جانسوز برق مذهب ها

زهی بـه غمزه جـانسـوز بـرق مذهب هابــه خـنـده شـکـریـن نـوبــهـار مـشـربــهـابـه یک کرشـمه که در کار آسـمان کردیهنـوز مـی پـرد از شـوق چـشـم کـوکـبـها…

زهی بـه غمزه جـانسـوز بـرق مذهب هابــه خـنـده شـکـریـن نـوبــهـار مـشـربــهـا
بـه یک کرشـمه که در کار آسـمان کردیهنـوز مـی پـرد از شـوق چـشـم کـوکـبـها
سـبــکـروان بـه نـهـانـخـانـه عـدم رفـتـنـدبــر آسـتـانـه چـو نـعـلـیـن مـانـده قـالـبـهـا
نـه روز اخــتــر ســیـار تــرک مــا گــیـرنـدنه شب به خواب روند این پرنده عقرب ها
ازان به تیرگی شب خوشم که مجنون راســیـاه خــیـمـه لـیـلـی بــود دل شــبــهـا
گذشتـم از سر مطلب، تـمام شد مطلبحـجـاب چـهـره مـقـصـود بــوده مـطـلـبـهـا
بـیـا بـه عـالـم آسـودگـان خـاک و بــبـیـنز دسـتــبــرد اجـل پــی بــریـده مـرکـبــهـا
فــتــاد تــا بـــه ره طــرز مــولــوی صــائبسـپـند شعله فکرش شده اسـت کوکبـها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج