فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٦٧: حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم

حـکـیـمـیـم طـبـیـبـیـم ز بــغـداد رسـیـدیـمبــســی عــلـتــیـان را ز غــم بــازخــریـدیـمسـبـل های کـهن را غـم بـی سـر و بـن راز رگ هاش و پی هاش به چ…

حـکـیـمـیـم طـبـیـبـیـم ز بــغـداد رسـیـدیـمبــســی عــلـتــیـان را ز غــم بــازخــریـدیـم
سـبـل های کـهن را غـم بـی سـر و بـن راز رگ هاش و پی هاش به چنگاله کشیدیم
طـبـیبـان فـصـیحـیم که شـاگرد مسـیحـیمبــسـی مـرده گـرفـتـیـم در او روح دمـیـدیـم
بـپـرسـیـد از آن هـا کـه دیـدنـد نـشـان هـاکـه تـا شـکـر بـگـویند کـه مـا از چـه رهیدیم
رســیـدنــد طــبــیـبــان ز ره دور غــریـبــانغــریـبــانـه نــمــودنــد دواهـا کــه نــدیـدیـم
سـر غـصـه بـکـوبـیم غـم از خـانـه بـروبـیمهمه شاهد و خـوبـیم همه چـون مه عیدیم
طـبـیـبــان الـهـیـم ز کـس مـزد نـخـواهـیـمکـه مـا پــاک روانـیـم نـه طـمـاع و پـلـیـدیـم
مپندار که این نیز هلیله ست و بلیله ستکه این شـهره عـقـاقیر ز فـردوس کشـیدیم
حـکـیـمـان خـبــیـریـم کـه قـاروره نـگـیـریـمکـه مـا در تـن رنـجـور چـو انـدیـشـه دویـدیم
دهان بـاز مکن هیچ که اغلب همه جـغدنددگــر لــاف مــپــران کــه مــا بـــازپــریــدیــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج