فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٦٦٧: آه ما با دل جانان چه تواند کردن؟

آه مــا بـــا دل جــانــان چــه تــوانــد کــردن؟بـاد بـا تـخـت سلیمان چـه تـواند کردن؟دیـده شــور ازان کــان مـلـاحــت داغ اســتبـا نمـکـزار، نمـکـدا…

آه مــا بـــا دل جــانــان چــه تــوانــد کــردن؟بـاد بـا تـخـت سلیمان چـه تـواند کردن؟
دیـده شــور ازان کــان مـلـاحــت داغ اســتبـا نمـکـزار، نمـکـدان چـه تـوانـد کـردن؟
می بـرد تـیرگی از شـام شـکـرخـنده صـبـحخط بـه آن چهره خندان چه تواند کردن؟
عسل سبـز شد از خط لب شیرین سخنشمور بـا این شکرستـان چه تـواند کردن؟
چـه کـنـد سـخـتـی ایام بـه دلـهای دو نـیم؟سنگ بـا پـسته خندان چه تواند کردن؟
سـخـت رویـی سـپــر تــیـغ حــوادث نـشـودسینه با آن صف مژگان چه تواند کردن؟
چـه کند زخـم زبـان بـا دل خوش مشرب ما؟شور مجنون بـه بـیابـان چه تواند کردن؟
شـیشـه را بـاده پـر زور بـه هم می شـکـندچـرخ بـا بـاده پـرستـان چه تـواند کردن؟
کوه طـاقـت نشـود سـد ره شـورش عـشـقکف بـی مغز بـه طوفان چه تواند کردن؟
مـوج از چــشــمـه زایـنـده نـمـی گـردد کــمدیده بـا خواب پـریشان چه تـواند کردن؟
کمر دشمنی حسن، عبث خط بسته استمور بـا ملک سـلیمان چـه تـواند کـردن؟
زیر گـردون چـه کـند دل کـه نگـردد سـاکـن؟در صدف گوهر غلطان چـه تـواند کردن؟
دل عــارف نــرود از ســخــن ســرد از جــایبـاد بـا تـخـت سلیمان چـه تـواند کردن؟
عـقـل بـا عـشـق محـال اسـت بـرآید صـائبزال بـا رستـم دستـان چـه تـواند کردن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج