فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٦٦: مرا ز نشأه می ساخت کامیاب هوا

مــرا ز نـشأه مــی ســاخــت کــامـیـاب هـواکه هسـت داروی بـیهوشـی شـراب هواعــلــاج ظــلــمــت ابــرســت بـــاده روشــنکـه دل سـیاه کـنـد بـی شـراب نـ…

مــرا ز نـشأه مــی ســاخــت کــامـیـاب هـواکه هسـت داروی بـیهوشـی شـراب هوا
عــلــاج ظــلــمــت ابــرســت بـــاده روشــنکـه دل سـیاه کـنـد بـی شـراب نـاب هوا
بــه گـردش آر مـی پــرده ســوز را ســاقــیکـه شـد ز ابـر سـیه، عـنبـرین نقـاب هوا
امـید هسـت شـود شـسـتـه تـوبـه نامـه مـاچـنین شود بـه طراوت گر از سحـاب هوا
شکایتی که که مرا از بهار هست این استکـه مـی کـند ز تـری، آب در شـراب هوا!
عـجـب کـه تـوبـه سـنـگـیـن مـا کـمـر بــنـددکه ساخت رطل گران را سبک رکاب هوا
مده بـه دست هوا اختـیار خویش که هستعنان گسـسـتـه تـر از موجـه سـراب هوا
هـواپــرسـت بــود هـر نـفـس بــه شـاخ دگـرکــه اخــتــیــار نــدارد در انــقــلــاب هــوا
فـضـای چـرخ مـقـام نفـس کـشـیدن نیسـتنفس چـگونه کند راست در حـبـاب هوا؟
بــرون کـن از سـر نـخــوت هـواپــرسـتــی راکه چـون حـبـاب کند خـانه ها خـراب هوا
ز زهد خـشـک اثـر در جـهـان نـخـواهد مـانـدکـه مـی کـند دل سـنگـین تـوبـه آب هوا
اگــر نـه صــبــح قــیـامــت بــود، چــرا گــیـردچـو نـامـه از رخ او هر نـفـس نقـاب هوا؟
ز آه و گـریـه مـن شـد جـهـان چـنـان تـاریـککــه روشــنــی نــپــذیـرد ز آفــتــاب هـوا
شــدی چــو پــیـر، مـرو در پــی هـوا صــائبکـه دلـپــذیـر بــود مـوسـم شـبــاب هـوا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج