فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٦٦: با گرانجانی تن دل چه تواند کردن؟

بـا گـرانـجـانی تـن دل چـه تـواند کـردن؟دانه سـوخـتـه در گل چـه تـواند کـردن؟خـاکـسـاری و تـحـمل زره داودی اسـتشورش بحر به ساحل چه تواند کردن؟راه خـوا…

بـا گـرانـجـانی تـن دل چـه تـواند کـردن؟دانه سـوخـتـه در گل چـه تـواند کـردن؟
خـاکـسـاری و تـحـمل زره داودی اسـتشورش بحر به ساحل چه تواند کردن؟
راه خـوابــیـده بــه فـریـاد نـگـردد بــیـدارپـند بـا عـاشـق بـیدل چـه تـواند کردن؟
سـیل از کـشـور ویرانـه تـهـیـدسـت رودبـاده بـا مردم عـاقـل چـه تـواند کـردن؟
سـخـت رو از دم شـمشـیر نگرداند رویسخن سرد بـه سایل چه تـواند کردن؟
ایمن است از خطر پـرده دران پرده غیبخــار بــا آبــلـه دل چــه تــوانـد کــردن؟
هر سـر خـاری اگـر نشـتـر الماس شـودبـا گـرانجـانی کـاهل چـه تـواند کـردن؟
آب شمشیر فزون می شود از دیده نرمنگـه عـجـز بـه قـاتـل چـه تـواند کـردن؟
شـرم اگـر پـرده مسـتـوری لیلی نشـودپـرده نـازک مـحـمـل چـه تـوانـد کـردن؟
در پــی حـاصـل اگـر دیـده مـوران نـبــودآفت بـرق بـه حـاصـل چـه تـواند کردن؟
چـرخ را از حرکت لنگر تـمکین تـو داشتبـا تـو ظالم کشش دل چه تواند کردن؟
مـانـع شـورش دریـا نـشـود صـائب مـوجبـا جنون قید سلاسل چه تـواند کردن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج