فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٦٦٥: هزار حیف که گل کرد بینوایی ما

هــزار حــیـف کــه گــل کــرد بــیـنــوایـی مــابـه چـشـم آبـلـه آمد بـرهنه پـایی ماز چــرب نـرمـی مـا دشــمـنـان دلـیـر شــدنـدخـمیر مـایه غـم گـشـت …

هــزار حــیـف کــه گــل کــرد بــیـنــوایـی مــابـه چـشـم آبـلـه آمد بـرهنه پـایی ما
ز چــرب نـرمـی مـا دشــمـنـان دلـیـر شــدنـدخـمیر مـایه غـم گـشـت مومیایی مـا
چــــراغ دیــــده روزن ز خــــانــــه درگــــیــــردبـه آفتـاب رسیده اسـت روشنایی ما
ز دامــن نـظــر اهـل عــشــق پــاکــتــرســتزمـین مـیکـده از فـیض پـارسـایی مـا
بــه جــامــه گــل رعــنــا بــه بــوســتــان آیـدگـل عــذار تــو و چــهـره حــنـایـی مـا
نشـسـتـه اسـت چـنان نقـش ما در آن درگاهکه آفـتـاب بـود داغ جـبـهه سـایی ما
تـو پـا بــه دامـن مـنـزل بــکـش، کـه تـا دامـنهزار مرحـله دارد شـکسـتـه پـایی ما
ز هـالــه مــاه شــود در تــه ســپــر پــنــهـاناگــر بــلــنـد شــود آه بــیـنـوایـی مــا
کجاست گوش سخن کش در انجمن صائب؟که جوش کرد شراب سخنسرایی ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج