فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٦٥: دگربار دگربار ز زنجیر بجستم

دگــربـــار دگــربـــار ز زنــجــیــر بـــجــســتـــماز این بـند و از این دام زبـون گـیر بـجـسـتـمفـلـک پــیـر دوتــایـی پــر از سـحــر و دغـایـیبـه ا…

دگــربـــار دگــربـــار ز زنــجــیــر بـــجــســتـــماز این بـند و از این دام زبـون گـیر بـجـسـتـم
فـلـک پــیـر دوتــایـی پــر از سـحــر و دغـایـیبـه اقـبــال جـوان تـو از ایـن پـیـر بــجـسـتـم
شـــب و روز دویـــدم ز شـــب و روز بـــریــدمو زین چـرخ بـپـرسید که چون تـیر بـجـستـم
من از غـصـه چـه تـرسـم چـو بـا مرگ حـریفمز سرهنگ چـه تـرسم چـو از میر بـجـسـتـم
بـه انـدیشـه فـروبـرد مـرا عـقـل چـهـل سـالبه شصت و دو شدم صید و ز تدبیر بجستم
ز تـقـدیـر هـمـه خـلـق کـر و کـور شـدسـتـنـدز کـر و فـر تــقـدیـر و ز تــقـدیـر بــجــسـتــم
بــرون پـوسـت درون دانـه بـود مـیـوه گـرفـتـارازان پـوسـت وزان دانه چـو انجـیر بـجـستـم
ز تأخــیـر بــود آفـت و تــعـجــیـل ز شــیـطــانز تـعـجـیل دلـم رسـت و ز تأخـیر بـجـسـتـم
ز خـون بــود غـذا اول و آخـر شـد خـون شـیـرچـو دندان خـرد رسـت از آن شیر بـجـستـم
پــی نــان بــدویـدم یـکــی چــنــد بــه تــزویـرخــدا داد غـذایـی کـه ز تــزویـر بــجــسـتــم
خمش باش خمش باش به تفصیل مگو بیشز تـفـسـیـر بـگـویـم ز تـف سـیـر بــجـسـتـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج