فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٦٥: آه با دیده اختر چه تواند کردن؟

آه بــا دیـده اخـتــر چــه تــوانـد کـردن؟دود بـا روزن مـجـمـر چـه تـوانـد کـردن؟حـسـن فـولـاد بـود گـردن بـاریک اینجـاتـیزی تـیغ بـه جـوهر چـه تـواند…

آه بــا دیـده اخـتــر چــه تــوانـد کـردن؟دود بـا روزن مـجـمـر چـه تـوانـد کـردن؟
حـسـن فـولـاد بـود گـردن بـاریک اینجـاتـیزی تـیغ بـه جـوهر چـه تـواند کـردن؟
دل روشن چه غم از موج حوادث دارد؟شورش بـحر بـه گوهر چه تـواند کردن؟
غفلت از دایره بـی خبـران بیرون استخـواب بـا دیده ساغر چـه تـواند کردن؟
کـرد مغـلوب، هوا عـمر سـبـکسـیر مراشمع با سیلی صرصر چه تواند کردن؟
بـی قـراران تـو از کـون و مکـان بـیرونندگرد بـا مرغ سبک (پر) چه تواند کردن؟
رگ ابــری چــه قــدر آب ز دریـا گـیـرد؟آسـتـیـن بـا مـژه تـر چـه تـوانـد کـردن؟
ناتـوانان چـه غـم از موج حـوادث دارند؟بــوریـا بــا تـن لـاغـر چـه تـوانـد کـردن؟
دل خـوبـان بـه سخـن نرم نگردد صائبمور بـا سـد سـکـندر چـه تـواند کـردن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج