فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٦٤: رسید صبر به فریاد بینوایی ما

رســیــد صــبــر بــه فــریــاد بــیــنــوایـی مــاکلید روزی ما شـد شـکـسـتـه پـایی ماعـجــب کـه دیـده مـا ســیـر گـردد از نـعـمـتکـه سـاخـتـند نگون، …

رســیــد صــبــر بــه فــریــاد بــیــنــوایـی مــاکلید روزی ما شـد شـکـسـتـه پـایی ما
عـجــب کـه دیـده مـا ســیـر گـردد از نـعـمـتکـه سـاخـتـند نگون، کـاسـه گـدایی ما
سـبـک چـو ابــر بـهـاران ز لـالـه زار، گـذشـتز خــارزار مـلــامـت بــرهـنـه پــایـی مــا
ز لطـف بـیشـتـر از قـهر دلشـکـسـتـه شـویمز سـنگ سـخـت تـر افتـاده مومیایی ما
بــه نـور عـاریـه مـحـتـاج نـیـسـتـیـم چـو مـاهکه هست از نفس خویش روشنایی ما
نمی رسد به هدف گر به آسمان رفته استنـکــرده تــرک هـوا، نــاوک هـوایـی مــا
ز بـس چـو غنچـه پـیکان گرفتـه دل گشـتـیمنسـیم دسـت کشید از گرهگشـایی ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج