فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٦٣: نیست مقدور علاج غم دنیا کردن

نـیـســت مـقــدور عــلــاج غــم دنـیـا کــردنگـره از جـبـهه بـه نـاخـن نتـوان وا کـردناز ولـی نـعـمـت عـقـبــی نـتــوان رو گـردانـداز بـصـیـرت نـبـود …

نـیـســت مـقــدور عــلــاج غــم دنـیـا کــردنگـره از جـبـهه بـه نـاخـن نتـوان وا کـردن
از ولـی نـعـمـت عـقـبــی نـتــوان رو گـردانـداز بـصـیـرت نـبـود پـشـت بـه دنـیـا کـردن
مـی شـود بــسـتـه در فـیـض ز واکـردن لـبدرد خـود عـرض نبـاید بـه مسـیحـا کردن
آنـقـدر از دل صـد پــاره نـمـانـده اسـت بــجـاکه بـه احـبـاب تـوان رقعه ای انشا کردن
پـیـش دریـای گـهـرخـیـز بــه هـر قـطـره گـدالـب بـه دریوزه نبـاید چـو صـدف وا کـردن
عنقریب است که هم پـله قارون شده استخـواجـه از تـکیه بـه جـمعـیت دنیا کـردن
خـامه بـیهوده دهد نبـض بـه دسـتـی هر دمنـشـود درد سـخـن بـه، بـه مـداوا کـردن
نیست ممکن به فسون بدگهران نیک شوندکـه گـره از دم عــقــرب نـتــوان وا کـردن
زن چـه بــاشـد کـه ازو مـرد بــه فـریـاد آیـد؟شـاهـد عـجـز بـود شـکـوه ز دنـیـا کـردن
نــور خـــورشــیــد دهــد دیــده دل را صــائبگریه چون شمع نهان در دل شبها کردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج