فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٦٣: شکست رنگ می از ترک میگساری ما

شکست رنگ می از تـرک میگساری مانمک بـه چـشـم قدح ریخـت هوشـیاری ماکـم اسـت اشـک بـرای سـیاهکـاری مـامــگــر کــنــد عــرق انــفــعـــال یــاری مــانـمـ…

شکست رنگ می از تـرک میگساری مانمک بـه چـشـم قدح ریخـت هوشـیاری ما
کـم اسـت اشـک بـرای سـیاهکـاری مـامــگــر کــنــد عــرق انــفــعـــال یــاری مــا
نـمـانـد در دل خـم نـم ز مـیگـسـاری مـاسـفـید شـد لب سـاغـر ز بـوسـه کاری ما
به چشم جوهریان گوهر بـصیرت نیستوگـرنه گـرد یتـیمی اسـت خـاکـسـاری مـا
چـنان کـز آیه رحـمـت امید خـلـق افـزودیـکــی هــزار شــد از خــط امــیـدواری مــا
شده است حلقه گرداب، چشم قربانیز چــارمــوجـــه طــوفــان بـــی قــراری مــا
رسـید خـیرگی چـشـم ما بـه معـراجـیکـه ماه بـر فـلـک از هاله شـد حـصـاری ما
کـلـاه گـوشـه همت بـلند کـرده ماسـتچــو تــیــغ کــوه ز ابـــرســت آبـــداری مــا
چنان گذشت ز تـقصیر ما عنایت دوستکـه از گـناه نکـرده اسـت شـرمـسـاری مـا
بـه زیر تـیغ فـشـردیم پـای خـود چـنـدانکـه کـوه بـسـت کـمـر پـیـش بـردبــاری مـا
ز تـار و پـود جـهـان آگـهـیـم بــا طـفـلـیدویده اسـت بـه هر کـوچـه نی سـواری ما
زبـان ما اگر از شکر تـیغ خـاموش اسـتدهـان شـکـرگـزاری اسـت زخـم کـاری مـا
ازان دویــد بـــه آفـــاق نــام مــا صـــائبکه روشن است جهان از نفس شماری ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج