فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٦٢: در دل سخت تو نتوان به سخن جا کردن

در دل سـخـت تـو نتـوان بـه سـخـن جـا کردننتـوان غنچـه پـیکان بـه نفس وا کردنپــرده چـهـره مـقـصـود سـیـه کـاری تــوسـتسعی کن سعی در آیینه مصفا کردنغــ…

در دل سـخـت تـو نتـوان بـه سـخـن جـا کردننتـوان غنچـه پـیکان بـه نفس وا کردن
پــرده چـهـره مـقـصـود سـیـه کـاری تــوسـتسعی کن سعی در آیینه مصفا کردن
غــوطــه در خــار دهــد دیـده کــوتــه بــیـن راگـل بــی خــار ازن بــاغ تــمـنـا کــردن
روی چـــون ســـرو ســـوی عــالــم بـــالــا آورتـا میسـر شودت مصرعی انشا کردن
هـر کــه از حــرف جــهـان روزه مــریـم گــیـردمی تـواند بـه نفس کار مسیحـا کردن
سر مکش از خـط تـسلیم درین بـحـر که موجبوسه زد بـر لب ساحل ز کمر وا کردن
هر که دولت پی دنیا طلبد چون طفلی استکـه بـلندی طـلـبـد بـهر تـماشـا کـردن
بـرق ازان شـوخـتـر افـتـاده کـه پـنـهـان گـردداخـتـیـاری نـبـود عـشـق هـویدا کـردن
عـجـز گـسـتــاخ کـنـد خـصـم زبــون را صـائبنـتـوان بــا فـلـک سـفـلـه مـدارا کـردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج