فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٦٢: بیخود شده ام لیکن بیخودتر از این خواهم

بـیخود شده ام لیکن بـیخودتر از این خواهمبـا چـشم تـو می گویم من مست چـنین خواهممن تـاج نمی خواهم من تخت نمی خواهمدر خــدمــتــت افــتــاده بــر روی زم…

بـیخود شده ام لیکن بـیخودتر از این خواهمبـا چـشم تـو می گویم من مست چـنین خواهم
من تـاج نمی خواهم من تخت نمی خواهمدر خــدمــتــت افــتــاده بــر روی زمـیـن خــواهـم
آن یـار نـکــوی مـن بــگــرفــت گــلــوی مـنگفتا که چه می خواهی گفتم که همین خواهم
بــا بــاد صـبــا خـواهـم تـا دم بــزنـم لـیـکـنچـون مـن دم خـود دارم هـمـراز مـهـیـن خـواهـم
در حـلـقـه مـیـقـاتــم ایـمـن شـده ز آفـاتــممـومـم ز پـی خـتـمـت زان نـقـش نـگـین خـواهم
ماهی دگر است ای جان اندر دل مه پنهانزیـن عـلـم یـقـیـنـسـتـم آن عـین یـقـین خـواهـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج