فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٦١: دیده زان حسن به سامان چه تواند بردن؟

دیده زان حسن به سامان چه تواند بردن؟مور از خـوان سـلیمان چـه تـواند بـردن؟محـو روی تـو نگـردد دل حـیران، چـه کـند؟شبـنم از مهر درخشان چه تواند بـردن؟ل…

دیده زان حسن به سامان چه تواند بردن؟مور از خـوان سـلیمان چـه تـواند بـردن؟
محـو روی تـو نگـردد دل حـیران، چـه کـند؟شبـنم از مهر درخشان چه تواند بـردن؟
لطف گلهای چـمن قسـمت بـینایان اسـتبـی بـصیرت ز گلستـان چـه تـواند بـردن
عـالـم خـشـک چـه دارد کـه سـتـاننـد ازو؟نـقـش از آیینه عـریان چـه تـوانـد بـردن؟
فـیـض دریـای ازل در خـور اسـتــعـدادسـتابــر تـصـویـر ز عـمـان چـه تـوانـد بـردن؟
بـند توست آنچه تـصرف کنی از عالم خاکدزد پـیداسـت ز زنـدان چـه تـوانـد بـردن
مـا چـه داریم کـه انـدیشـه ز تـاراج کـنـیم؟سـیل از خـانـه ویـران چـه تـوانـد بـردن؟
بـوسه بـیجا کمری بـستـه بـه تـاراج لبـشحرص مور از شکرستان چه تواند بردن؟
از تـماشـای تـو خـورشید دل پـر خـون بـردلاله از کوه بـدخـشـان چـه تـواند بـردن؟
دل صـائب چـه تـمـتـع بــرد از عـالـم پـوچ؟بـرق بـا خود ز نیستـان چه تواند بـردن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج