فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٦٠: چند دندان تأمل به جگر افشردن؟

چــنــد دنـدان تأمــل بــه جــگــر افــشــردن؟چون صدف اشک فرو خوردن و گوهر کردنچـون قلم تـا سر خـود را ننهی بـر کف دستنـتـوان وادی خـونـخـوار سـخـن سـ…

چــنــد دنـدان تأمــل بــه جــگــر افــشــردن؟چون صدف اشک فرو خوردن و گوهر کردن
چـون قلم تـا سر خـود را ننهی بـر کف دستنـتـوان وادی خـونـخـوار سـخـن سـر کـردن
تــا قـدم دایـره سـان بــر سـر خــود نـگـذاریمــعــنــی از عــالــم بـــالــا نــتـــوان آوردن
تـا چـون چـوگان نشود قامتـت از فکر سـخـناز حـریـفـان نـتــوان گـوی فـصـاحـت بــردن
آن ازین کـوچـه بـرد سـر بـه سـلـامـت بـیرونکه سـر سـخـت ز هر سنگ تـواند خـوردن
هر که سـر در سـر معـنی نکـند همچـو قـلمبـه کـه نامـوس تـخـلـص نکـشـد بـر گـردن
سـخـنی کز سـر اندیشه نبـاشد پـوچ اسـتشــعـر پــر مـغـز نـگـردد ز دهـن پــر کـردن
سخن آن است که چون پرده ز رخسار کشدرنــگ از چـــهــره یــاقـــوت تـــوانــد بـــردن
ارج اهل سخن این بـس، که به افلاک رسیدشـعـلـه شـهرت این طـایفـه بـعـد از مردن
در گــذر صــائب ازیـن مــرحــلــه آتــش خــیـزبـیـش ازین پـای در آتـش نـتـوان افـشـردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج