فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٦٠: ز نوبهار شود چون شکفته لاله ما؟

ز نوبـهار شـود چـون شـکـفـتـه لـالـه مـا؟کــه خــون مـرده کــنـد بــاده را پــیـالـه مـااگر چه بلبل ما هیچ فصل نیست خموشیــکــی هــزار شــود در بـــهـ…

ز نوبـهار شـود چـون شـکـفـتـه لـالـه مـا؟کــه خــون مـرده کــنـد بــاده را پــیـالـه مـا
اگر چه بلبل ما هیچ فصل نیست خموشیــکــی هــزار شــود در بـــهــار نــالــه مــا
کـجـا بــه دیـده مـا هـر سـتـاره مـی آیـد؟بـه روی ماه گشوده اسـت چـشم هاله ما
ز چشم شور همان در شکنجـه ایم مداماگـر چـه شـد چـو هما اسـتـخـوان نواله ما
بـه لوح سـاده ز ما همچـو صبـح قانع شوکه حـرف، نقـطـه سـهوسـت در رسـاله ما
کنیم چـشم بـه تـسخیر او چگونه سیاه؟کـه رم ز سـایـه خـود مـی کـنـد غـزالـه مـا
بـه ما سپـهر سیه دل چه می تواند کرد؟بـه روی داغ گشوده اسـت چـشـم لاله ما
نبـاشـد از دل خـود چـون کبـاب ما صائب؟که غیر شیشه کسی نیست هم پیاله ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج