فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦٥

حسن آن صورت از صفت بـدرستکـه بـمـعـنی ز جـمـلـه خـوبـتـرسـتروی حـــرف ز حـــســـن او دیــدماز مـعــانـی درو بــســی صــورســتســـور مــصـــحـــف نــکـ…

حسن آن صورت از صفت بـدرستکـه بـمـعـنی ز جـمـلـه خـوبـتـرسـت
روی حـــرف ز حـــســـن او دیــدماز مـعــانـی درو بــســی صــورســت
ســـور مــصـــحـــف نــکـــویــی راهـمـچــو الـحــمـد سـرور سـورســت
ای ز روی تـــو حــســن را زیــنــتحسن از آن روی در جـهان سمرست
از دو عـالـم مـرا تــویـی مـقـصــودغـــرض آدمــی ز کـــان گــهــرســـت
زین صـدفـهـا امـید مـن لـولـوسـتزیـن قـصـبــهـا مـراد مـن شـکـرسـت
از تـــجـــلـــی تـــو مـــنـــم آگـــاهذره(را) از طــلــوع خــور خــبــرســت
نــظــری بــر چــو مــن گــدا انــدازکـه نـه هـر عـاشـقـی تــوانـگـرسـت
ذره گر چـند هسـت خـوار و حـقیرهـــم درو آفـــتـــاب را نـــظـــرســـت
گرچه خفتن طریق عاشق نیستکـو بـشـب همچـو روز در سـهرسـت
آســـتـــان تـــو عــاشـــقــان تـــراهـمـچــو گـردن مـدام زیـر سـرســت
خـانـه عـشـق حـصـن ربـانـیسـتهر که در وی نشست بی خطرست
بـخـورد همچـو گـوسـپـندش گـرگهرکه زین خانه همچو سگ بـدرست
عـاشــق تــو بــپــای هـمـت رفـتطــیــران مــرغ را بــبـــال و پــرســت
وقـت بـی ناله نیسـت عـاشـق راشب و روز این خـروس را سحـرسـت
خـویشتـن را بـعشق بـشکسـتـمکـه هـزیـمـت دریـن وغـا ظـفـرســت
هـرکـجــا عــشــق تــو نـزول کـنـدچـان عـاشـق کـمیتـه ما حـضـرسـت
مرد کز خـوان عـشـق قوت نیافـتبــهـر نـان هـمـچــو گـاو بــرزگـرسـت
در رهـت بــهـر خـون شـدن جــانـاهـمـه احـشـای اهـل دل جـگـرسـت
از بــــرای ســـرادق عـــشـــقـــتعـرصـه هـر دو کـون مـخــتــصـرسـت
هـر کـجـا عـشـق تـو تـویـی آنـجـاعشـق تـو چـون تـو میوه را زهرسـت
دایـــم از حـــســـرت گـــل رویـــتمـیوه نالـان چـو مـرغ بـر شـجـرسـت
ملک از سـوز عشق بـهره نداشتکـین نمـک در خـمیر بـوالـبـشـرسـت
تـا نفـس هسـت سـیف فـرغـانیجـهـد مـی کـن کـه جـهد را اثـرسـت
هیچ بـی ذکر دوسـت شعر مگویســکــه بــر روی زر جــمــال زرســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج