فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٥: منم امروز دور از مشرب خویش

مـنـم امـروز دور از مـشـرب خـویشبـسـر پـویان بـسـوی مطلب خـویشبــلـعـلـت تــشــنـه شــد آب روانـمرها کن تـشنه را در مشرب خـویشتـو خـورشـیدی و من بـی ن…

مـنـم امـروز دور از مـشـرب خـویشبـسـر پـویان بـسـوی مطلب خـویش
بــلـعـلـت تــشــنـه شــد آب روانـمرها کن تـشنه را در مشرب خـویش
تـو خـورشـیدی و من بـی نور رویتچـنین تـا کی بـروز آرم شب خـویش
ز شـوق ار بـر دهانت می نهم لـبنه لعل تـو همی بـوسم لب خـویش
چــنـانـم مـتــحـد بــا تــو کـه در تــوهـمـی یـابـم حـرارت از تـب خـویش
تـو بـا این حسن اگرچـه دین نداریامـام عـصـری انـدر مـذهـب خـویش
تـرا از دوستی خواهم که چون جانکـنـم پــیـراهـنـی از قـالـب خـویـش
مرا خـود از سر غفلت خـبـر نیستکـه دارم پــای تـو در جـورب خـویـش
غم تو قوت من شد کسبم اینستحلالی می خورم از مکسب خویش
بــیــاو از رقــیـب خــود مــیـنــدیـشفلک را نیست بـیم از عقرب خـویش
مــن از درد تـــو ای درمــان دلـــهــابـــیــارب آمـــدم از یــارب خـــویــش
بــدیـن طــالــع نـدانـم از کــه نـالـمز مـاه دوسـت یـا از کـوکـب خـویـش
درین ره سـیف فـرغـانـی فـرومـانـدچـنین تـا کـی دواند مـرکـب خـویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج