فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٥: روشناس اهل مشرب چون در میخانه باش

روشناس اهل مشرب چـون در میخانه بـاشآشـنـاتـر بــا مـی از خـط لـب پــیـمـانـه بــاشدیـده بــانـی رابـه بــلـبـل داد آخـر بــاغـبــانچشم بدبینی ببند و چ…

روشناس اهل مشرب چـون در میخانه بـاشآشـنـاتـر بــا مـی از خـط لـب پــیـمـانـه بــاش
دیـده بــانـی رابـه بــلـبـل داد آخـر بــاغـبــانچشم بدبینی ببند و چشم صاحب خانه باش
در غبار خط نهان شد خال، رحمی پیش گیردام را در خـاک چـون کردی بـه فکر دانه بـاش
صـائب امشـب نوبـت افسـانه مژگان اوسـتچـشـم اگر داری بـه فکر گریه مسـتـانه بـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج