فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٦٥٩: می دهم گر چه به ظاهر چو قلم داد سخن

می دهم گر چه بـه ظاهر چو قلم داد سخنسـر مـویی خـبـرم نیسـت ز ایجـاد سـخـنبی سخن مسندش از دست سلیمان باشدسـایه گـر بـر سـر مور افـکـند امداد سـخـنقـدم …

می دهم گر چه بـه ظاهر چو قلم داد سخنسـر مـویی خـبـرم نیسـت ز ایجـاد سـخـن
بی سخن مسندش از دست سلیمان باشدسـایه گـر بـر سـر مور افـکـند امداد سـخـن
قـدم اول ایـن ره چــو قـلـم تــرک ســرســتای کـه داری هـوس وصـل پــریـزاد سـخــن
قـاف تــا قـاف سـراپــرده سـلـطـانـی اوسـتچون سلیمان به جهان حکم کند باد سخن
می شـود چـون قـلـم از رشـتـه جـان زنارشهر که شـد واله حـسـن صـنم آبـاد سـخـن
شـکـرسـتـان کـنـد از صـورت شـیرین دهنـانبـیسـتـونی که فـتـد در کف فـرهاد سـخـن
گـر لب خـود نگشـایم همه دانند کـه هسـتمـهـر خـامـوشـی مـن چـتـر پـریزاد سـخـن
بـه سـخـن هـر کـه شـود زنـده نـمـیرد هرگـزدم عیسی اسـت هوای نفس آبـاد سـخـن
هـمـه بــر آیـنـه دارنـد نـظــر چــون طــوطــیتـا که را سـینه روشـن کـند ارشـاد سـخـن
تــا ز کــوتــاهـی پــرواز خــجــالــت نـکــشــدلـفـظ پــرداخــتــه کـن بــال پــریـزاد سـخـن
ســخــن آن اســت کـه از مـغـز تأمـل خــیـزدنتـوان کـرد بـه هر طـوطـیی اسـناد سـخـن
چـاک کـن همچـو قـلم سـینه خـود را صـائبکـه دل چـاک بــود مـشـرق ایـجــاد سـخـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج