فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٥٩: در عشق سلیمانی من همدم مرغانم

در عـشـق سـلـیمـانی مـن همـدم مـرغـانمهم عـشـق پـری دارم هم مـرد پـری خـوانـمهر کس که پـری خوتـر در شیشه کنم زودتربــرخــوانـم افـسـونـش حــراقـه بــج…

در عـشـق سـلـیمـانی مـن همـدم مـرغـانمهم عـشـق پـری دارم هم مـرد پـری خـوانـم
هر کس که پـری خوتـر در شیشه کنم زودتربــرخــوانـم افـسـونـش حــراقـه بــجــنـبــانـم
زین واقعه مدهوشم بـاهوشم و بـی هوشمهم ناطـق و خـامـوشـم هم لـوح خـموشـانم
فـریاد کـه آن مریم رنگـی دگـر اسـت این دمفــریـاد کــز ایـن حــالــت فــریـاد نـمـی دانـم
زان رنگ چـه بـی رنگـم زان طـره چـو آونگـمزان شـمـع چـو پـروانـه یـا رب چـه پـریشـانـم
گـفـتـم کـه مـهـا جـانـی امـروز دگـر سـانـیگـفــتــا کــه بــر او مـنـگـر از دیـده انـســانـم
ای خـواجـه اگـر مردی تـشـویش چـه آوردیکــز آتــش حــرص تــو پـــردود شــود جــانــم
یـا عـاشــق شـیـدا شــو یـا از بــر مـا واشـودر پــرده مــیـا بــا خــود تــا پــرده نــگــردانـم
هم خونم و هم شیرم هم طفلم و هم پیرمهـم چـاکـر و هـم مـیرم هـم اینـم و هم آنـم
هـم شـمـس شـکـرریزم هـم خـطـه تـبـریزمهم ساقی و هم مستم هم شهره و پنهانم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج