فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٥٩: حدیث خام مجویید در رساله ما

حـدیـث خـام مـجـویـیـد در رسـالـه مـابـه مهر داغ رسیده اسـت بـرگ لاله ماچو جام لاله، می ما چکیده داغ استکراسـت زهره که بـر لب نهد پـیاله ما؟چو جامه حر…

حـدیـث خـام مـجـویـیـد در رسـالـه مـابـه مهر داغ رسیده اسـت بـرگ لاله ما
چو جام لاله، می ما چکیده داغ استکراسـت زهره که بـر لب نهد پـیاله ما؟
چو جامه حرم کعبه می نهد بـر چشمبه دست هر که فتد فردی از رساله ما
بـه داغ سـینه مجـروح مـا مـبـین زنهارکه خنده در دهن کبـک سوخت لاله ما
چو لاله بـا جـگر گرم عشق می بـازیمز داغ خـویـش بـود عـنـبـرین کـلـالـه مـا
ز رزق ما فـلـک سـفـلـه بـاز می گـیرددریـن بــسـاط اگـر رم خـورد غـزالـه مـا
مکـن ز خـلـوت آغـوش مـا تـهی پـهلـوکـه مه تـمـام شـود در حـصـار هالـه ما
عبـث بـه سینه ما داغ می نهد گردونکه چـون سـپـند جـهد مهر از قـبـاله ما
بـه داغ عشق ملایم نمی شود صائبدلـی کــه نـرم نـگــردد ز آه و نـالــه مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج