فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٦٥٨: ز عمر باج ستاند می دو ساله ما

ز عمر بـاج سـتـاند می دو سـاله مابـه آفـتـاب شـبـیـخـون زنـد پـیـالـه مـاز بـی قراری ما دردسـر کشد بـالینشبی که دختر رز نیست در حباله ماز زیر بـال ازا…

ز عمر بـاج سـتـاند می دو سـاله مابـه آفـتـاب شـبـیـخـون زنـد پـیـالـه مـا
ز بـی قراری ما دردسـر کشد بـالینشبی که دختر رز نیست در حباله ما
ز زیر بـال ازان سـر بـرون نـمـی آریمکـه رنگ گـل نـپـرد از نسـیم نـالـه مـا
نشسته تا به کمر در میان خاکسترهنوز تـشـنه داغ اسـت بـرگ لـالـه ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج