فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦٥٧: نیست بی مغز حقیقت سخن خودشکنان

نیست بـی مغز حـقیقت سخن خودشکنانگوش را تـنگ شکرساز ازین خوش سخـنانپـیش جمعی که ز سررشتـه عشق آگاهندسـنـبـل بـاغ بـهشـتـند پـریشـان سـخـنـانبــه وصــال…

نیست بـی مغز حـقیقت سخن خودشکنانگوش را تـنگ شکرساز ازین خوش سخـنان
پـیش جمعی که ز سررشتـه عشق آگاهندسـنـبـل بـاغ بـهشـتـند پـریشـان سـخـنـان
بــه وصــال گــل بــی خــار مــبــدل نـکــنـمخـارخـاری کـه مـرا هـسـت ز گـل پـیرهنـان
قـسـمـت رشـتـه ز گـوهر نبـود جـز کـاهشدسـت کـوتــاه کـنـیـد از کـمـر سـیـم تـنـان
نــرود تــلــخــی بــادام بــه شــکــر بــیـروننشـود شـاد دل از صـحـبـت شـیرین دهنان
نقش از آیینه عریان چـه بـرد جـز افسـوس؟مــرو از راه بــه نـظــاره ســیـمــیـن بــدنـان
بـا قـد خـم شـده مغـلوب هوا چـند شـوی؟خـاتـم خـویـش بــرآر از کـف ایـن اهـرمـنـان
لاله زاری است که خون در دل فردوس کندجـگـر خـاک بـه عـهـد تـو ز خـونـین کـفـنـان
دســت در دامـن پــر خــار عــلـایـق مـزنـیـدتــا بــرآیـیـد ازیـن خــرقـه تــن دســت زنـان
تـلخ و شـوری کـه ز ایام رسـد شـیرین کـنتا چو صائب شوی از جمله شیرین سخنان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج