فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٦٥٧: ز خون شکفته شود چون شراب شیشه ما

ز خون شکفته شود چون شراب شیشه ماشـکسـتـه دل نشـود ز انقـلاب شـیشـه مااگـر شـکـنـجـه کـنـنـدش بـه آب تـلـخ، کـنـدز کـیـمـیـای قـنـاعــت گـلـاب شــیـشــ…

ز خون شکفته شود چون شراب شیشه ماشـکسـتـه دل نشـود ز انقـلاب شـیشـه ما
اگـر شـکـنـجـه کـنـنـدش بـه آب تـلـخ، کـنـدز کـیـمـیـای قـنـاعــت گـلـاب شــیـشــه مـا
ز خــشـکـسـال نـمـی گـردد آب گـوهـر کـمشـود چـو آبــلـه پــر از سـراب شـیـشـه مـا
شــراب بــی جــگــران را دلـیـر مـی ســازدچـرا ز سـنـگ کـنـد اجـتـنـاب شـیـشـه مـا؟
ز سـنـگ اگـر بـه دل نـازکـش رسـد آسـیـببـه روی خـویش نـیـارد چـو آب شـیشـه مـا
لـب شـکـایت مـا را کـه مـی تـواند بـسـت؟شـکـسـتـه اسـت ز زور شـراب شـیشـه ما
تــوان بــه بــاطــن مــا راه بــردن از ظــاهــربـه روی بــاده نـگـردد حـجـاب شـیـشـه مـا
بـه میکـشـان کـمرو تـاج لـعـل می بـخـشـدبـه هـر پـیـالـه ز مـوج و حـبـاب شـیشـه مـا
سـپـاه عـقـل گـرانسـنگ را بـه هم شـکـنـدنـهـد ز جــام چـو پــا در رکـاب شـیـشـه مـا
شکستـن دل ما را بـه سنگ حاجت نیستکه از نفس شـکند چـون حـبـاب شیشـه ما
ز سـرکـشـی بـه سـلـیمـان فـرو نـیارد سـرپـر از پـری چـو شـود از شـراب شـیشـه مـا
کـنـد ز خــنـده دل آفــتــاب خــون، تــا شــدز بــاده شــفــقــی کـامـیـاب شــیـشــه مـا
بـنـای مـیکـده هـا را رسـانـده اسـت بـه آبز بــوی بــاده نـگــردد خــراب شــیـشــه مـا
مـدار دســت ز ریـزش کــه شــد ز راه کــرمبـه کـوی مـیکـده مـالـک رقـاب شـیشـه مـا
شود چو سرو، علم در چمن بـه سرسبـزیبـه تـخم سوخـتـه بـخشد گر آب شیشه ما
ز سـنـگ حـادثــه هـر چـنـد تــوتــیـا گـردیـدنشـد که چـشـم بـمالد ز خـواب شیشه ما
بـه خـم نـمـی کـنـد از احـتـیـاج، گـردن کـجمـگـر ز خـویش بـرآرد ز شـراب شـیشـه مـا
بـه ظـرف کـم چـه تـمتـع تـوان ز دریا یافـت؟مگر شکستـه شود چـون حبـاب شیشه ما
همان زمان بـه لب تـشـنه ای پـیاله رسـاندگرفت هر چه ز خم چون سحاب شیشه ما
ز وصـل سـیـمـبــران پــیـرهـن حـجــاب بــودمـگـر ز گـرمـی مـی، گـردد آب شـیشـه مـا
ز فیض خـوش نفـسـی، خـون گرم صـهبـا رابـه ناف جـام کـند مـشـک ناب شـیشـه مـا
حــدیـث حــوصـلـه بــر طـاق نـه کـه دریـا رابـه نـیم جـرعـه نـمـایـد خـراب شـیـشـه مـا
اگـر چـه در سـر می کـرد عـمر خـود صـائبنـشــد ز نـشأه مـی کـامـیـاب شـیـشـه مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج