فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٥٦: چراغ راه ندارد به بزم روشن ما

چـــراغ راه نــدارد بـــه بـــزم روشـــن مــاز مـاهـتــاب گـل افـتــد بــه چــشــم روزن مـابـه شوربـخـتـی ما نیسـت چـشمه زمزمچو کعبه بخت سیه، جامه ای …

چـــراغ راه نــدارد بـــه بـــزم روشـــن مــاز مـاهـتــاب گـل افـتــد بــه چــشــم روزن مـا
بـه شوربـخـتـی ما نیسـت چـشمه زمزمچو کعبه بخت سیه، جامه ای است بر تن ما
چـگـونـه عـذر تـوانـیم خـواسـت از صـیاد؟قفس شده اسـت چـو ماتـم سـرا ز شیون ما
نشسته بـر تن ما لاغری چو نقش حصیرشــکــســتــگــی نــرود از قــلــمــرو تــن مــا
نمی رویم چو ماهی بـه چشمه سار زرهچـو تـیغ، جـوهر ذاتـی بـس است جـوشن ما
ز خــاکــدان تــعــلــق گــرفــتــه ایـم هـواغــبـــار دســت نــدارد بـــه طــرف دامــن مــا
ز بس که برق حوادث گذشته است بر اوبـه چـشـم مـور کـنـد کـار سـرمـه خـرمـن مـا
تـپـانـچـه کـاری بـاد خـزان اگـر این اسـتتــذرو رنـگ چـو عـنـقـا شـود بــه گـلـشـن مـا
ز فـیـض ایـن غــزل تــازه رو، دگـر صــائببــه آفــتــاب زنــد خــنـده طــبــع روشــن مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج