فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٥٦: ای لب لعل تو مهر لب شیرین سخنان

ای لـب لـعـل تـو مـهر لـب شـیرین سـخـنـانگـوی چـوگـان خـم زلـف تــو سـیـمـیـن ذقـنـانشــمــع فــانــوس خــیـالــنــد ز بــی آرامــیهـمـه شـب ز آتـش سـ…

ای لـب لـعـل تـو مـهر لـب شـیرین سـخـنـانگـوی چـوگـان خـم زلـف تــو سـیـمـیـن ذقـنـان
شــمــع فــانــوس خــیـالــنــد ز بــی آرامــیهـمـه شـب ز آتـش سـودای تـو گـل پـیرهنـان
هر کجـا هست بـتـی، سنگ فلاخـن سـازندگــر بـــبــیــنــنــد گــل روی تــرا بـــرهــمــنــان
روی خــنــدان تــو تـــا انــجــمــن آرا گــردیــدخـنده شـد گوشه نشین در لب شیرین دهنان
دســت و تــیـغ تــو مــریـزاد، کــه از پــرتــو اوشـد چــراغـان جــگـر خـاک ز خـونـیـن کـفـنـان
تــا قــیـامـت نـتــوانـســت گـرفــتــن خــود راهـر کــه لــغــزیـد ز نـظــاره ســیـمـیـن بــدنـان
شانه را دست شد از بی ادبی خشک اینجامـنـه انـگـشـت بـه گـفـتـار پـریشـان سـخـنـان
در همـه روی زمـین می شـود انگـشـت نمـاهر که چون می به تمامی شود از خودشکنان
غوطه در زهر چـو طوطی خـورد از دیده شورهر که صـائب شـود از جـمله شـیرین سـخـنان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج