فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٥٥: صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

صـورتـگـر نقـاشـم هر لحـظـه بـتـی سـازموانگه همه بـت ها را در پـیش تـو بـگدازمصــد نـقــش بــرانـگــیـزم بــا روح درآمـیـزمچـون نقش تـو را بـینم در آت…

صـورتـگـر نقـاشـم هر لحـظـه بـتـی سـازموانگه همه بـت ها را در پـیش تـو بـگدازم
صــد نـقــش بــرانـگــیـزم بــا روح درآمـیـزمچـون نقش تـو را بـینم در آتـشـش اندازم
تـو سـاقـی خـمـاری یا دشـمـن هشـیارییا آنک کنی ویران هر خانه که می سازم
جـان ریخـتـه شد بـر تـو آمیختـه شد بـا تـوچون بـوی تو دارد جان جان را هله بـنوازم
هر خون که ز من روید با خاک تو می گویدبـا مهر تـو همرنگم بـا عشـق تـو هنبـازم
در خانه آب و گل بـی توست خراب این دلیـا خــانــه درآ جــانــا یـا خــانـه بــپــردازم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج