فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٥٥: آب شد بس که در آتشکده دل پیکان

آب شــد بــس کـه در آتــشــکـده دل پــیـکــاندل مـجـنون مـرا گـشـت سـلـاسـل پـیکـانصـحـبـت راسـت روان بـال و پـر تـوفـیق اسـتکـه ز آمـیـزش تـیـرسـت سـ…

آب شــد بــس کـه در آتــشــکـده دل پــیـکــاندل مـجـنون مـرا گـشـت سـلـاسـل پـیکـان
صـحـبـت راسـت روان بـال و پـر تـوفـیق اسـتکـه ز آمـیـزش تـیـرسـت سـبـکـدل پـیـکـان
نـرسـد بــال و پــر سـعـی بــه بــی تـابــی دلمی رسـد پـیشـتـر از تـیر بـه مـنزل پـیکـان
نـــیـــســـت آرام بـــه یــک جـــای دل آزاران راکـه بــود در تـن زخـمـی مـتــزلـزل پــیـکـان
طـــمــع روی دل از ســـخـــت کــمــانــی دارمکـه بـه عـشـاق دهـد در عـوض دل پـیکـان
در دل از ســخــتــی ایـام گــرهـهــاســت مــراکه از آنهاسـت کمین عقده مشـکل پـیکان
از زمـین چـون هدف آغـوش گـشـا می خـیزنداهــل دل را اگــر آیــد ز مــقــابــل پــیـکــان
نگذرد چون سخن سخت ز من راست چو تیر؟کـه مرا گشـت ز سـخـتـی گـره دل پـیکـان
جـــوهــر از بـــیــضــه فــولــاد بـــرون مــی آردساده لوحی که مرا می کشد از دل پیکان
آسـمـان سـیـر شـد از عـشـق، دل مـا صـائبپــر بــرآرد ز سـبــکـدسـتـی قـاتـل پـیـکـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج