فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦٥٤: عالمی نیست که عزلت نبود بهتر از آن

عالمی نیست که عزلت نبـود بـهتـر از آننیست کنجی که قناعت نبـود بـهتـر از آنطرف صحـبـت اگر خـضر و مسیحـا بـاشدصحبـتی نیست که خلوت نبـود بـهتر ازانمادر ش…

عالمی نیست که عزلت نبـود بـهتـر از آننیست کنجی که قناعت نبـود بـهتـر از آن
طرف صحـبـت اگر خـضر و مسیحـا بـاشدصحبـتی نیست که خلوت نبـود بـهتر ازان
مادر شکر بـه حسن طلب است آبـستـننیست شکری که شکایت نبود بهتر از آن
شــرم از هـر ســر مـو تــیـغ زبــانـی داردنیست عذری که خجالت نبـود بـهتـر از آن
نیست در سلسله چشمه حیوان موجیکـه دم تـیـغ شـهـادت نـبــود بــهـتــر از آن
نیست در خاک وطن خاطر جـمعی صائبکـه پـریـشـانـی غـربــت نـبـود بـهـتـر ازان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج