فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٦٥٤: به هر ترنمی از جای می رود دل ما

بـه هـر تـرنـمـی از جـای مـی رود دل مـاسبـک رکاب چو بوی گل است محمل مازمـیـن سـیـنـه مـا درد و داغ پــروردسـتیکـی هزار شـود تـخـم اشـک در گـل مـاشــکـ…

بـه هـر تـرنـمـی از جـای مـی رود دل مـاسبـک رکاب چو بوی گل است محمل ما
زمـیـن سـیـنـه مـا درد و داغ پــروردسـتیکـی هزار شـود تـخـم اشـک در گـل مـا
شــکــســت آیـنـه مــا و تــوتــیـا گــردیـدهـمـان خـیال تـو اسـتـاده در مـقـابـل مـا
رسـیده ایم بـه انـجـام و اول سـفـرسـتز راه دورتــر افــتـــاده اســت مــنــزل مــا
بـه پـیشدستـی ما نیست در کرم حـاتـمز آبــرو نـشـود تــنـگـدســت، ســایـل مـا
هـزار نـاخــن تــدبــیـر غـوطـه در خـون زدنشد گشاده شود عقده های مشکل ما
ز سرو گلشن فردوس راست می گذریمنـهـال قـد تــو تــا پــا فــشــرده در دل مـا
نـمـی خـوریم غـم از هیچ رهگـذر صـائبخـوشا کسـی که درآید بـه گوشه دل ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج