فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٥٣: رسیده است به آفاق صیت دولت ما

رسـیـده اسـت بــه آفـاق صـیـت دولـت مـاتـپــیـدن دل بــی تـاب مـاسـت نـوبــت مـاکـلـاه گـوشـه اقـبـال مـاسـت بـی کـلـهیگـذشـتـگـی ز دو عـالـم بـود جـن…

رسـیـده اسـت بــه آفـاق صـیـت دولـت مـاتـپــیـدن دل بــی تـاب مـاسـت نـوبــت مـا
کـلـاه گـوشـه اقـبـال مـاسـت بـی کـلـهیگـذشـتـگـی ز دو عـالـم بـود جـنـیـبــت مـا
خــزیــنــه گــهــر مــا مــعــانــی رنــگــیــنبـریـدن از دو جـهـان اسـت تـیـغ جـرأت مـا
ز نـور جــبــهـه مـا مـی شـود جــگـرهـا آبز داغ عـــشـــق بـــود آفــتـــاب رایــت مــا
چـو صـبـح، حـق نـفـس بـر جـهانـیان داریمنمک بـه چشم جهان ریخت شور فکرت ما
هــزار تـــیــغ زبـــان را نــمـــود جـــوهــرداردگـر چـه کـار کـنـد پـیـچ و تـاب غـیرت مـا؟
چــو نــوبــهـار، بــود از مــعــانــی رنــگــیـنتــمــام روی زمـیـن، زیـر بــار نـعــمــت مــا
دهن چو شیشه گشاییم بهر شادی خلقوگرنه مهر خموشی است جام عشرت ما
زیـادتــی نـکــنـد هـیـچ لـفــظ بــر مـعــنـیز راســت خــانـگــی خــامـه عــدالــت مــا
ز مـهـر و مـاه نـداریـم روشـنـایـی چــشــمز نـور فـطـرت مـا روشـن اسـت خـلـوت مـا
گـرفـتــه بــود چـمـن را فـسـردگـی صـائبشـدنـد نغـمـه سـرا، بـلـبـلـان ز غـیرت مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج