فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٥٣: بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم

بـشکستـه سر خلقی سر بـستـه که رنجورمبــرده ز فــلــک خــرقــه آورده کــه مــن عــورموای از دل سـنـگـیـنـش وز عـشـوه رنـگـینـشاو نیست منم سنگین کاین فت…

بـشکستـه سر خلقی سر بـستـه که رنجورمبــرده ز فــلــک خــرقــه آورده کــه مــن عــورم
وای از دل سـنـگـیـنـش وز عـشـوه رنـگـینـشاو نیست منم سنگین کاین فتنه همی شورم
من در تـک خـونستـم وز خـوردن خون مستـمگـویـی کــه نـیـم در خــون در شــیـره انـگـورم
ای عـشـق که از زفتـی در چـرخ نمی گنجـیچـون اسـت که می گنجـی اندر دل مسـتـورم
در خـانـه دل جـسـتـی در را ز درون بــسـتـیمـشـکـات و زجــاجــم مـن یـا نـور عـلـی نـورم
تــن حـامـلـه زنـگـی دل در شـکـمـش رومـیپـس نـیـم ز مـشـکـم مـن یـک نـیـم ز کـافـورم
بــردی دل و مـن قـاصــد دل از دگـران جــویـمنــادیـده هــمــی آرم امــا نــه چــنــیـن کــورم
گـــر چــــهـــره زرد مـــن در خــــاک رود روزیرویــد گــل زرد ای جـــان از خــاک ســر گــورم
آخـر نـه سـلـیـمـان هـم بـشـنـیـد غـم مـوریآخــر تــو ســلــیـمـانـی انـگــار کــه مـن مـورم
گفتی که چه می نالی صد خانه عسل داریمـی مـالـم و مـی نـالـم هـم خــرقــه زنـبــورم
مـی نـالـم از این عـلـت امـا بـه دو صـد دولـتنــفــروشــم یــک ذره زیــن عــلــت نــاســورم
چـون چـنـگ همـی زارم چـون بـلـبـل گـلـزارمچـون مار همی پـیچـم چـون بـر سـر گـنجـورم
گویی کـه انا گـفـتـی بـا کـبـر و منی جـفـتـیآن عکس تـو است ای جـان اما من از آن دورم
مـن خــامــم و بــریـانـم خــنـدنـده و گــریـانـمحـیـران کـن و حـیـرانـم در وصـلـم و مـهـجـورم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج