فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٦٥٢: چو دیگران نه به ظاهر بود عبادت ما

چـو دیگـران نه بـه ظـاهر بـود عـبـادت مـاحـضـور قـلـب نمـازسـت در شـریعـت مـاازان ز دامن مقـصـود کـوتـه افـتـاده اسـتکه پـیش خلق درازست دست حاجت مانکر…

چـو دیگـران نه بـه ظـاهر بـود عـبـادت مـاحـضـور قـلـب نمـازسـت در شـریعـت مـا
ازان ز دامن مقـصـود کـوتـه افـتـاده اسـتکه پـیش خلق درازست دست حاجت ما
نکرده ایم چو شبـنم بـساطی از گل پهنچو غنچه بر سر زانوست خواب راحت ما
چـو عـنکـبـوت، مگس را نمی کنیم قـدیدهـمـاشــکـار بــود جــذبــه قــنـاعــت مـا
نـهـال خــوش ثــمـر رهـگـذار طــفـلـانـیـمکــه بــرگـریـز بــود مـوســم فــراغــت مـا
اگـر در آتــش سـوزان هـزار غـوطـه خـوردصـدا بــلـنـد نـســازد سـپــنـد غـیـرت مـا
تلاش گوشه عزلت ز تنگ خلقی هاستوگـرنه بـهر خـدا نیسـت کـنـج عـزلـت مـا
کــه ســرو قــد تــرا راه مــی تــوانــد زد؟ز جــلـوه تــو شـود نـقـد اگـر قـیـامـت مـا
چــراغ رهــگــذریــم اوفــتـــاده در ره بـــادکه تـا بـه سایه دستـی کند حـمایت ما؟
ازان بـه دامن صـحـرا شـکسـتـه ایم قـدمکـه عـالـمی شـود آسـوده از ملـامت مـا
درین حـدیقه گل، صـائب از مروت نیسـتکه غنچه ماند در جـیب، دست رغبـت ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج