فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٥١: یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارمزیـرا کـه تــویـی کـارم زیـرا کـه تــویـی بــارماز قـند تـو مـی نوشـم بـا پـند تـو می کـوشـممن صـید جـگرخـسـتـه تـ…

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارمزیـرا کـه تــویـی کـارم زیـرا کـه تــویـی بــارم
از قـند تـو مـی نوشـم بـا پـند تـو می کـوشـممن صـید جـگرخـسـتـه تـو شـیر جـگرخـوارم
جـان من و جـان تـو گویی که یکی بـوده ستسـوگـنـد بـدین یک جـان کـز غـیـر تـو بـیزارم
از بــاغ جــمــال تــو یـک بــنــد گــیـاهــم مــنوز خــلـعــت وصــل تــو یـک پــاره کــلـهـوارم
بــر گـرد تــو ایـن عـالـم خـار سـر دیـوار اسـتبر بوی گل وصلت خاری است که می خارم
چـون خـار چـنین بـاشـد گلزار تـو چـون بـاشـدای خــورده و ای بـــرده اســرار تــو اســرارم
خـورشـید بـود مـه را بـر چـرخ حـریف ای جـاندانـم کــه بــنـگــذاری در مـجــلـس اغــیـارم
رفــتــم بــر درویـشــی گـفـتــا کـه خــدا یـارتگویی بـه دعای او شد چـون تـو شهی یارم
دیـدم هـمــه عــالــم را نــقــش در گــرمــابــهای بـرده تو دستـارم هم سوی تو دست آرم
هر جـنس سـوی جـنسـش زنجـیر همـی دردمـن جـنـس کـیم کـاین جـا در دام گـرفـتـارم
گــرد دل مــن جــانــا دزدیـده هــمــی گــردیدانـم کـه چـه مـی جـویـی ای دلـبـر عـیـارم
در زیـر قــبــا جــانـا شــمــعــی پــنـهـان داریخـواهی کـه زنـی آتـش در خـرمـن و انـبـارم
ای گـلـشــن و گـلـزارم وی صــحــت بــیـمـارمای یـــوســــف دیـــدارم وی رونـــق بــــازارم
تــو گــرد دلــم گــردان مــن گــرد درت گــرداندر دست تـو در گردش سرگشته چو پـرگارم
در شــادی روی تـــو گــر قــصــه غــم گــویــمگـر غـم بــخـورد خـونـم والـلـه کـه سـزاوارم
بـر ضـرب دف حـکمت این خـلق همی رقصـندبــی پــرده تــو رقـصــد یـک پــرده نـپــنـدارم
آواز دفــت پــنــهـان ویـن رقــص جــهـان پــیـداپـنهان بـود این خارش هر جای که می خارم
خــامــش کــنــم از غــیــرت زیـرا ز نــبــات تــوابــر شـکـرافـشــانـم جــز قـنـد نـمـی بــارم
در آبــــم و در خـــاکـــم در آتـــش و در بــــادمایـن چــار بــگــرد مـن امــا نـه از ایـن چــارم
گـه تـرکـم و گـه هندو گـه رومـی و گـه زنگـیاز نقـش تـو اسـت ای جـان اقـرارم و انکـارم
تـبـریز دل و جانم بـا شمس حق است این جاهـر چـنـد بـه تـن اکـنـون تـصـدیـع نـمـی آرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج