فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٥١: ازان دو سلسله عنبرین گره بگشا

ازان دو ســلـســلـه عـنـبــریـن گـره بــگـشـاز کـار شـهـپـر روح الـامـین گـره بـگـشـامـیـان اگـر نـکـنـی بــاز، اخـتــیـار از تــوسـتبـه حق خنده گل کز…

ازان دو ســلـســلـه عـنـبــریـن گـره بــگـشـاز کـار شـهـپـر روح الـامـین گـره بـگـشـا
مـیـان اگـر نـکـنـی بــاز، اخـتــیـار از تــوسـتبـه حق خنده گل کز جبـین گره بـگشا!
گــرهـگــشــای کــریـمــان، کــف سؤال بــودز کار خرمنم ای خوشه چین گره بگشا
گـره بـه هسـتـی مـوهوم چـون حـبـاب مـزنبـگـیر ناخـنی از موج و این گـره بـگـشـا
کـلـیـد قـفـل تــو در انـدرون خــانـه تــوســتبـه زور همت خـود از جـبـین گره بـگشا
چو شمع بر سر این نیم جان چه می لرزی؟ز رشـتـه نـفـس واپـسـین گـره بـگـشـا
صـریـر خـامـه صـائب دلـی گـرفـتـه نـهـشـتاگر تـو عقده گشایی، چنین گره بـگشا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج