فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٥٠: من خفته وشم اما بس آگه و بیدارم

مــن خــفــتــه وشــم امــا بــس آگــه و بــیـدارمهر چـند که بـی هوشـم در کار تـو هشیارمبــا شــیـره فــشــارانـت انـدر چــرش عــشــقـمپـای از پـی آن …

مــن خــفــتــه وشــم امــا بــس آگــه و بــیـدارمهر چـند که بـی هوشـم در کار تـو هشیارم
بــا شــیـره فــشــارانـت انـدر چــرش عــشــقـمپـای از پـی آن کـوبــم کـانـگـور تـو افـشـارم
تـو پــای هـمـی بــیـنـی و انـگـور نـمـی بــیـنـیبـسـتـان قـدحـی شـیره دریاب کـه عـصـارم
انــدر چــرش جــان آ گــر پــای هــمــی کــوبــیتـا غـوطـه خـورم یک دم در شـیره بـسـیارم
زیـن بــاده نـگـردد ســر زیـن شـیـره نـشـورد دلهین چاشنیی بستان زین باده که من دارم
زیـن بــاده کـه داری تــو پــیـوسـتـه خـمـاری تــودانـم کــه چــه داری تــو در روت نـمــی آرم
دامـی کـه درافـتــادی بــنـگـر ســوی دام افـکـنتــا نـاظـر حــق بــاشـی ای مـرغ گـرفـتــارم
دام ار تــک چــه بــاشــد فـردوس کـنـد حــقـشور خـار خـسـک بـاشـد حـق سـازد گـلـزارم
آن دم کـه بــه چــاه آمـد یـوسـف خــبــرش آمـدکـه کـار تـو می سـازد ای خـسـتـه بـیمـارم
داروی تــو مـی کــوبــم خــرگــاه تــو مـی روبــماز ضــد ضــدش انـگـیـزم مـن قـادر و قـهـارم
گویم به حجر حی شو گویم به عدم شی ء شوگویم بـه چـمن دی شـو داری عجـب اقرارم
شــمـس الـحــق تــبــریـزی تــو روشــنـی روزیو انـدر پــی روز تـو مـن چـون شـب سـیـارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج