فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٤

ای ز لـعــل لـب تــو چــاشــنـی قـنـد و شــکـروی ز نـور رخ تــو روشـنـی شـمـس و قـمـرخــسـرو مـلـک جــمـالـی تــو و انـدر سـخــنـمذکـر شـیرینی تـو هسـ…

ای ز لـعــل لـب تــو چــاشــنـی قـنـد و شــکـروی ز نـور رخ تــو روشـنـی شـمـس و قـمـر
خــسـرو مـلـک جــمـالـی تــو و انـدر سـخــنـمذکـر شـیرینی تـو هسـت چـو در آب شـکـر
سر خـود نیست دلی را که تـو بـاشی مطلوبغم جان نیست کسی را که تو باشی دلبر
دخـــتـــر نــعـــش گـــواهــی نـــتـــوانـــد دادنکــه چـــنــو زاده بـــود مــادر ایــام پـــســـر
در هـمـه نـوع چـو تــو جـنـس بــیـابــنـد ولـیـکبــنـکـویـی نـبــود جـنـس تــو از نـوع بــشـر
بــجــمــال تــو دریــن عــهــد نــیــامــد فــرزنــدوگــرش مــاه بــود مـادر و خــورشــیـد پــدر
حـسن ازین پـیش همی بـود چـو معنی پـنهانپـس ازین روی تـو شـد صـورت او را مـظـهـر
آفــتــابــی تــو و هــر ذره کــه بـــایــد نــظــرتنـورش از پــرتـو خـورشـیـد نـبــاشـد کـمـتـر
رنــگ از عـــارض گــلــگــون تـــو گــیــرد لــالــهبــوی از طــره مـشــکــیـن تــو دارد عــنـبــر
گـل رو خـوب بـحـسـنـسـت ولـی دارد حـسـناز گـل روی تــو زیـنـت چــو درخــتــان ززهـر
نـظــر چــشــم کــس ادراک نــخــواهـد کــردنحـسن رویت که درو خیره شود چـشم نظر
بـا چـنین حـسن و جـمال ار بـخودش راه دهیاز تــو آراســتــه گــردد چــو عــروس از زیـور
تـو بـدین صورت پـرورده چـو جـانی ای دوسـتتـو بـدین وصف خوش آگنده چـو کانی بـگهر
بــاد چـون بــر رخـت از زلـف تـو عـنـبــر پــاشـدقرص خـورشید فتـد در خـم مشـکین چـنبـر
بــا چــنـیـن قـامـت و بــالـا چــو درآیـی در بــاغســر بــزیـر آورد و پــای تــو بــوســد عـرعـر
ز آن تــن روح صـفـت هـر نـفـسـی جـان یـابــدقـالـب حـسـن، کـه زنده بـمعـانیسـت صـور
مـرده هـجــر تــوام، بــر دهـنـم نـه لــب وصــلتـا دمـی زنـده شـوم زآن نـفـس جـان پــرور
بــتــو در بــسـتــه ام امـیـد گـشـایـش کـه مـرانـخـوهـد بـجـز بـکـلـیـد تـو گـشـادن ایـن در
بــقــبــول تــو تــوانـگــر شــده درویـش چــنـانکـه گـدای تـو بــرو مـی شـکـنـد قـیـمـت زر
ســر نـهـم در ره عـشـق تــو بــجــای پــالـیـکنـه چـنـانـم کـه قـدم بــاز شـنـاسـم از سـر
ســیـف فـرغـانـی گـرد صــف عــشــاق مـگـردمـرد تـرسـنـده هـزیـمـت فـگـنـد در لـشـکـر
مـیـوه وصــل خــوهـی از ســر شــاخ کــرمـشبــر در بــاغ وفـا بــیـخ فـرو بــر چــو شــجــر
نـفـس را قـیـمـت مـعـشـوق نـبـاشـد مـعـلـومقدر عیسی نشناسـد چـو جـهودان این خـر
گر چه خمرست نه در مذهب عشقست حرامهرچـه چـون خـمر زمانی ز خـودت بـرد بـدر
خــیـزو از خــود بــگـذر تــا بــدر دوسـت رسـیچــون رسـیـدی بــدر او بــنـشـیـن و مـگـذر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج