فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٤: چشم و گوش و لب ببند، از شور و شر آسوده باش

چشم و گوش و لب ببند، از شور و شر آسوده باشخـویش را گـردآوری کـن از سـپـر آسـوده بـاشازکـمـان تــوســت هـر تــیـری کـه در دل مـی خــلـدراسـت شـو، از تـ…

چشم و گوش و لب ببند، از شور و شر آسوده باشخـویش را گـردآوری کـن از سـپـر آسـوده بـاش
ازکـمـان تــوســت هـر تــیـری کـه در دل مـی خــلـدراسـت شـو، از تـیر طعن کج نظر آسـوده بـاش
هـر چــه صـورت مـی پــذیـرد سـایـه کـردار تــوسـتلـب بـگـز از حـرف تـلخ،از نیشـتـر آسـوده بـاش
تــا ثــمــر دارد رگ خــامــی، ز دار آویـخــتــه اســتپـخـتـه شو، ازدار و گیر این شجـر آسوده بـاش
از جــهـانـگــردی غــبــار خــاطــر افــزون مـی شــودازتـو بـیرون نیسـت منزل، از سفر آسوده بـاش
پــرتــو خــورشــیـد هـیـهـات اســت مـانـد بــرزمـیـناز شـبــیـخـون فـنـا ای بــیـجـگـر آسـوده بــاش
خــلــوت آیــیــنــه روشــن از فــروغ حـــیــرت اســتز اختیار خوب و زشت و خیر و شر آسوده باش
شــد زمــیـن از بــردبــاری مــظــهـر حــســن بــهــارگرچـه خـاک ره کنندت پـی سـپـر آسوده بـاش
چــون صـدف صـائب ز دریـا گـوشـه ای کـن اخـتــیـارز انـقــلـاب مـوج آب چــون گـهـر آســوده بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج