فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٤: آمد بهار خرم و رحمت نثار شد

آمــد بـــهــار خــرم و رحـــمــت نــثـــار شــدسـوسـن چـو ذوالـفـقـار عـلی آبـدار شـداجــزای خــاک حــامـلــه بــودنـد از آســمـاننه ماه گـشـت حـاملـ…

آمــد بـــهــار خــرم و رحـــمــت نــثـــار شــدسـوسـن چـو ذوالـفـقـار عـلی آبـدار شـد
اجــزای خــاک حــامـلــه بــودنـد از آســمـاننه ماه گـشـت حـاملـه زان بـی قـرار شـد
گــلــنــار پـــرگـــره شـــد و جـــوبـــار پـــرزرهصـحـرا پـر از بـنفـشـه و کـه لـاله زار شـد
اشکوفه لب گشاد که هنگام بـوسـه گشتبـگشـاد سـر و دسـت که وقـت کنار شـد
گـلـزار چــرخ چــونـک گـلـســتــان دل بــدیـددر رو کـشـید ابـر و ز دل شـرمـسـار شـد
آن خار می گریست که ای عیب پوش خلقشـد مـسـتـجـاب دعـوت او گـلـعـذار شـد
شــاه بــهـار بــســت کــمـر را بــه مـعــذرتهـر شـاخ و هـر درخـت از او تـاجـدار شـد
هر چـوب در تـجـمـل چـون بـزم مـیر گـشـتگر در دو دست موسی یک چوب مار شد
زنــده شــدنــد بـــار دگــر کــشــتــگــان دیتــا مـنـکـر قــیـامـت بــی اعــتــبــار شــد
اصــحــاب کــهـف بــاغ ز خــواب انـدرآمــدنـدچـون لطـف روح بـخـش خـدا یار غـار شـد
ای زنده گشـتـگان بـه زمسـتـان کجـا بـدیتآن سـو که وقت خـواب روان را مطـار شـد
آن سو که هر شبـی بـپـرد این حواس و روحآن سـو که هر شـبـی نظر و انتـظـار شـد
مـه چــون هـلـال بــود ســفـر کـرد آن طـرفبــدری مــنــور آمــد و شــمــع دیــار شــد
ایـن پــنـج حــس ظـاهـر و پــنـج دگـر نـهـانلـنـگ و مـلـول رفـت و سـحـر راهـوار شـد
بــربــنـد ایـن دهـان و مـپـیـمـای بــاد بـیـشکـز بــاد گـفــت راه نـظــر پــرغــبــار شــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج