فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٦٤٩: به کوی عشق مبر زاهد ریایی را

بــه کـوی عــشــق مـبــر زاهـد ریـایـی رامـکـن بـه شـهـر بـدآمـوز، روسـتـایـی راجـماعتـی که بـه بـیگانگان نمی جـوشندنــچــیــده انــد گــل بــاغ آشــن…

بــه کـوی عــشــق مـبــر زاهـد ریـایـی رامـکـن بـه شـهـر بـدآمـوز، روسـتـایـی را
جـماعتـی که بـه بـیگانگان نمی جـوشندنــچــیــده انــد گــل بــاغ آشــنــایــی را
ز زلـف مـاتـمـیان نـاخـنی چـه بـگـشـاید؟قـلـم چــه داد دهـد قـصــه جــدایـی را؟
چه دل به شبنم این باغ و بوستان بندم؟کـه کـرده انـد روان، درس بـی وفـایی را
هـلــاک غــیـرت آن رهـروم کــه مـی داردز چـشـم آبـلـه پـنـهان، بـرهنـه پـایی را
ز نقش شـهپـر طاوس می تـوان دانسـتکه چشمهاست به دنبال، خودنمایی را
نمی شـود نشود فرق سـرکشـان پـامالسـفـر بــه خــاک بــود نـاوک هـوایـی را
تــلـاش چــاشـنـی کـنـج آن دهـن صـائببـه کـام شـکـر، شـیرین کـنـد گـدایی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج