فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦٤٨: دوام نیست چو ایام گل جوانی را

دوام نـیـســت چــو ایـام گـل جــوانـی راشتاب خنده بـرق است شادمانی رامکـن بـه لهو و لعـب صـرف، نوجـوانی رابـه خـاک شـوره مریز آب زندگـانی رابه کلفتی ک…

دوام نـیـســت چــو ایـام گـل جــوانـی راشتاب خنده بـرق است شادمانی را
مکـن بـه لهو و لعـب صـرف، نوجـوانی رابـه خـاک شـوره مریز آب زندگـانی را
به کلفتی که ز دوران رسد گرفته مباشکـه گردبـاد سـبـک می بـرد گرانی را
بـه پـایداری غـم نـیسـت روزگـار نـشـاطشتاب خنده بـرق است شادمانی را
تــوان ز آیـنــه جــبــهــه ســکــنــدر دیـدســیـاه کــاســگـی آب زنـدگــانـی را
اگـر چـه قـامـت خـم کـرد طـاق نسـیانمچنان نشد که فرامش کنم جوانی را
قـرار در تـن خـاکـی مـجـو ز جـان صـائبحـضور، پـا بـر رکاب اسـت کاروانی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج