فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٤٨: ای خواجه سلام علیک من عزم سفر دارم

ای خـواجـه سـلـام عـلـیک من عـزم سـفـر دارموز بــام فــلــک پــنــهـان مــن راه گــذر دارمجــان عـزم ســفـر دارد تــا مـعـدن و اصـل خــودزان سـو که نظ…

ای خـواجـه سـلـام عـلـیک من عـزم سـفـر دارموز بــام فــلــک پــنــهـان مــن راه گــذر دارم
جــان عـزم ســفـر دارد تــا مـعـدن و اصـل خــودزان سـو که نظر بـخـشد آن سوی نظر دارم
نک می کـشـدم سـیلـم آن سـوی کـه بـد میلمکــز فــرقــت آن دریـا بــس گـرم جــگـر دارم
مــی تـــازم تــرکــانــه تــا حــضــرت خــاقــانــیکـز وی مـثــل خــرگـه صــد بــنـد کـمـر دارم
چـون سـایـه فـنـا گـردم در تـابــش خـورشـیـدیکــانـدر پــی او دایـم مـن ســیـر قــمـر دارم
چـون لعل ز خورشیدش جـز گرمی و جـز تـابـشمـن فــر دگـر گـیـرم مـن عــشــق دگـر دارم
گـر بـشـکـنـد این جـوزم هم مـغـزم و هم نـغـزمور بـشـکندم چـون نی صـد قـند شـکـر دارم
چون سروم و چون سوسن هم بسته هم آزادمچون سنگم و چون آهن در سینه شرر دارم
یـا مـن هـو فـی قـلـبـی یسـبـی ادبـی یسـبـیحسبـی ابـدا حسبـی آنچ از تـو بـه بـر دارم
مـولـای فــنـی صــبــری لـا تــخــرج مـن صــدریلـا تــبــعـد نـسـتــبــری کـز هـجـر ضـرر دارم
ای عـشـق صـلـا گـفـتـی مـی آیـم بـسـم الـلـهآخــر بـــه چــه آرامــم گــر از تــو حــذر دارم
گــر در دل تـــابـــوتـــم مــهــر تــو بـــود قــوتـــمقـوت مـلـکـی دارم گـر شــکـل بــشــر دارم
آفـنـدی کـلـیـتــیـشـی کـالـیـســو کـیـتــیـشـیشـیلـیسـو نـسـنـدیشـی دل زیر و زبـر دارم
افـندی مـناخـوسـی بـویسـی کـلـیمـو بـویسـیتـینـمـا خـو نـتـیـلـوسـی یـاد تـو سـمـر دارم
بـــاقــیــش بــفــرمــا تــو ای خــســرو دریــاخــوبـستـم چو صدف من لب یعنی که گهر دارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج