فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦٤٧: ز بزم وصل ذوق انتظارم می کشد بیرون

ز بــزم وصـل ذوق انـتـظـارم مـی کـشـد بــیـرونز پـای گـل بـه صـحـرا خـارخـارم مـی کـشـد بـیرونز عـشـق آهنـین دل در کـدامـین پـرده بـگـریزم؟که گر در سن…

ز بــزم وصـل ذوق انـتـظـارم مـی کـشـد بــیـرونز پـای گـل بـه صـحـرا خـارخـارم مـی کـشـد بـیرون
ز عـشـق آهنـین دل در کـدامـین پـرده بـگـریزم؟که گر در سنگ باشم چون شرارم می کشد بیرون
ز فـکـر حـسـن عـالـمگـیر او پـیوسـتـه در وصـلـمکـه دیگـر زین مـحـیط بـیکـنـارم مـی کـشـد بـیرون؟
نـپــیـمــایـم چــرا بــا چــشــم راه قــدردانـی را؟که بـا مژگان ز پـای سـعی، خـارم می کشد بـیرون
مـرا در پــرده شـرم و حــیـا سـاقـی چــنـان داردکـه گر در بـاده افـتـم، هوشـیارم می کـشـد بـیرون
هـزاران سـالـه راه از خـودپـرسـتـی دور گـردیـدمهمـان از خـود کـمـنـد زلـف یارم مـی کـشـد بـیرون
چـه افتـاده اسـت از بـزم وصال خـود شود مانع؟سبکدستی که خشک از جویبـارم می کشد بیرون
مرا هر کس که بیرون می کشد از گوشه خلوتسـتـمکاری اسـت کز آغوش یارم می کشـد بـیرون
نـخــواهـد دانـه مـن مـانـد در زیـر زمـیـن صــائبز مـغــز خــاک آخــر نـوبــهـارم مـی کـشــد بــیـرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج